Polityka prywatności

Polityka prywatności Intimovo.com


Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Mo Wo Monika Wójcikowska ul. Rynek 4a, 41-208 Sosnowiec, NIP: 6443060122, REGON: 367626235, tel: +48 735 183 275, adres korespondencyjny: Mo Wo Monika Wójcikowska ul. Rynek 2a, 41-208 Sosnowiec, email: hello@intimovo.com (dalej zwanego Administratorem) – właściciela Sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem Intimovo.com (dalej zwanego Sklepem internetowym).

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego i dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Mo Wo Monika Wójcikowska ul. Rynek 4a, 41-208 Sosnowiec, NIP: 6443060122, REGON: 367626235, tel: +48 735 183 275, adres korespondencyjny: Mo Wo Monika Wójcikowska ul. Rynek 2a, 41-208 Sosnowiec, email: hello@intimovo.com.


Jakie dane zbiera Administrator podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Administrator pobiera od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem prowadzonego Sklepu internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie internetowym:

  1. 1) nazwisko i imię,
  2. 2) adres do korespondencji
  3. 3) adres poczty elektronicznej,
  4. 4) numer telefonu.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupów w Sklepie internetowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością dokonania zakupów w Sklepie internetowym. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem internetowym wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego przed zawarciem danej umowy.


Jakie są podstawy przetwarzania danych i przez jaki okres dane będą przetwarzane?

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (1) w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Klienta. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w Sklepie internetowym, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w skrócie: „RODO”.


Jakie prawa przysługują Klientom i jak z nich skorzystać?

Klient ma możliwość wglądu i edycji swoich danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: email: hello@intimovo.com lub pisemnie na adres: ul. Mo Wo Monika Wójcikowska ul. Rynek 2a, 41-208 Sosnowiec.

Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jakie dane zbiera Administrator w sposób automatyczny podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu?

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony, na której osadzony jest Sklep internetowy. Przeczytaj szczegółowe informacje o plikach cookies w „Polityce cookies” dostępnej na stronach internetowych Sklepu internetowego. Polityka cookies stanowi integralną część niniejszego Polityki prywatności.


Marketing Sklepu Internetowego.

O ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów oferowanych przez Sklep internetowy. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych wiadomości e-mail wysyłanych przez Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i osobno wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.


Komu Administrator udostępnia dane osobowe Klientów?

Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora jest Shoplo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4C wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 417586 posiadającą NIP 5213630420 – właściciel serwisu internetowego, na którym osadzony jest Sklep internetowy, z którym to podmiotem Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W szczególności Administrator może udostępniać zebrane od Klienta dane do Inpost Sp. z o.o.. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, w szczególności systemowi płatności PayU. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Odbiorcą danych Klienta jest także biuro rachunkowe świadczące dla Administratora usługi księgowo-rachunkowe.


Środki techniczne i obowiązki Klientów

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami Klienci nie zachowają zasad bezpieczeństwa. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia zasad ochrony danych. Administrator stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu internetowego w celu ochrony danych Klientów. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.


Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: email: hello@intimovo.com lub pisemnie na adres: ul. Mo Wo Monika Wójcikowska ul. Rynek 2a, 41-208 Sosnowiec.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl